Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Hurtownia Galanteryjno Tekstylno Odzieżowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Syrokomli 1a, 35-210 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000160414, nr NIP 813-31-89-940

2. Jak się z nami skontaktować aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Z Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej również jako „ADO”) możesz skontaktować się w drodze korespondencji elektronicznej wysyłając zapytanie na adres ido@hgto.pl

3. Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas przesyłania zapytania ofertowego lub zamówienia, a później w związku z realizacją zamówień i czynności związanych z płatnością za zamówiony towar. Mogłeś także podać Twoje dane osobowe pracownikowi ADO bezpośrednio w siedzibie Spółki.

4. Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO?
Dane osobowe przetwarzane przez ADO to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, adres dostawy (jeżeli jest inny niż siedziby firmy), numer NIP, dane kontaktowe: numer telefonu i adres email, numer rachunku bankowego.

5. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
Wystawianie faktur i przyjmowanie płatności
Realizacja zamówień i wysyłanie towaru za pośrednictwem firm kurierskich
Obsługa zgłoszeń i reklamacji przesłanych przez Ciebie drogą elektroniczną lub listownie
Odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytania ofertowe
Kontaktu telefonicznego na podany przez Ciebie numer telefonu w celu przekazania informacji o ofercie, statusie realizacji zamówienia lub aktualizacji zamówienia.
Kontaktu telefonicznego na podany przez Ciebie numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego za Twoją zgodą
Przesłania informacji handlowej na podany przez Ciebie w formularzu adres email za Twoją zgodą
Windykacji roszczeń i obrona przez roszczeniami
Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

6. Kto może mieć dostęp do Twoich danych osobowych?
Odbiorcami  Twoich danych osobowych są pracownicy ADO. Ponad to na podstawie odpowiednich umów, dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO wyłącznie w celu realizacji działań określonych w pkt 5.
Przekazanie danych nie następuje w każdym przypadku, a jedynie wtedy gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu i tylko w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
Przykładowo w przypadku osobistego odbioru zamówionego towaru, dane adresowe nie są przekazywane firmie kurierskiej współpracującej z ADO.
Ponadto ADO zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W tym celu zostały wprowadzone odpowiednie procedury, dokumentacja oraz zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

7. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym którego dane dotyczą, zgodnie z wymogami przepisów prawa
W przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić ADO lub jaki mogą być podnoszone wobec ADO, dane będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez ADO, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia w stosunku do osoby której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez ADO działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej to trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata.
Dane otrzymane bez wystąpienia jednego ze skutków opisanych w pkt. 5 usuwane będą po okresie 30 dni licząc od ostatniego dnia miesiąca w którym przekazałeś nam Twoje dane.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Aby skorzystać z przysługujących praw możesz wysłać informację do ADO drogą elektroniczną. Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych. Dzień otrzymania zapytania liczony jest jako dzień zero.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podawać swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania takich danych osobowych jak numer telefonu, adres email czy danych rejestrowych firmy będzie uniemożliwiał przedstawienie oferty produktowej lub realizacji zamówienia.

10. Dodatkowe informacje
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne czyli standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Strona firmowa ADO korzysta z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google LLC. Usługi te pomagają ADO analizować ruch na stronie firmowej. Dane w ramach powyższych usług są gromadzone i przetwarzane w sposób zanonimizowany. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.
ADO przy pomocy powyższych usług na stronie internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających, sposób zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, adres IP oraz domenę, dane geograficzne, dane demograficzne i zainteresowania.

Strona firmowa ADO korzysta z plików cookies.
Obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Hurtownia GTO Sp. z o.o.
Syrokomli 1a
35-210 Rzeszów

+48 17 853 30 22